Sluit venster
Select Language
English Nederlands Deutsch Français Español Italiano Portugués 日本語

Algemene voorwaarden website Priceline.com LLC

Overeenkomst tussen Gebruiker en priceline.com LLC

priceline.com is eigendom van en wordt beheerd door priceline.com LLC ("priceline.com", "Priceline" of "wij"). Deze website ("Site") is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. In deze Overeenkomst zijn de voorwaarden en bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de diensten die via deze Site beschikbaar worden gesteld. In deze Overeenkomst wordt een beschrijving gegeven van uw verantwoordelijkheden en wordt onder meer de aansprakelijkheid beperkt van priceline.com en van derden-leveranciers en derden-aanbieders, waaronder mede begrepen de luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en andere reisaanbieders die via deze Site vakanties en andere diensten aanbieden (deze derden hierna gezamenlijk te noemen: de "Reisaanbieders"). U WORDT GEADVISEERD DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U EEN ACCOUNTREGISTRATIEFORMULIER INVULT EN/OF VAN DEZE DIENSTEN GEBRUIKMAAKT. DOOR IN TE LOGGEN OP EEN VAN DE WEBPAGINA’S VAN DEZE SITE VERKLAART GEBRUIKER ("GEBRUIKER" OF "U") ZICH ONVOORWAARDELIJK AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN, DIE TEZAMEN DE GEHELE OVEREENKOMST MET PRICELINE.COM ("OVEREENKOMST") VORMEN. Wanneer u op enig moment niet met deze Overeenkomst of met een gedeelte daarvan akkoord gaat, DIENT U HET GEBRUIK VAN DEZE SITE TE STAKEN. Priceline.com behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Overeenkomst naar eigen inzicht te wijzigen, te verbeteren of aan te passen door publicatie van de gewijzigde voorwaarden op deze Site. U wordt geadviseerd deze voorwaarden periodiek door te nemen. De gewijzigde voorwaarden gaan in per de datum van publicatie op de Site. Priceline.com verwijst tevens naar haar Privacybeleid, dat geacht wordt volledig van deze voorwaarden deel uit te maken.

ONVERMINDERD HET OVERIGE BEPAALDE IN DEZE OVEREENKOMST IS HET U NIET TOEGESTAAN DEZE SITE VOOR ONRECHTMATIGE DOELEINDEN TE GEBRUIKEN DAN WEL VOOR DOELEINDEN DIE INGEVOLGE DEZE OVEREENKOMST EN/OF EVENTUELE AANVULLENDE VOORWAARDEN VERBODEN ZIJN. PRICELINE.COM IS GEHEEL NAAR EIGEN INZICHT BEVOEGD U MET ONMIDDELLIJKE INGANG DE TOEGANG TOT DEZE SITE TE ONTZEGGEN, AL DAN NIET MET VOORAFGAANDE KENNISGEVING, INGEVAL U TEKORTSCHIET IN DE NAKOMING VAN EEN OF MEER BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN/OF IN DE NAKOMING VAN EEN OF MEER AANVULLENDE VOORWAARDEN, DAN WEL OM EEN ANDERE REDEN OF ZONDER REDEN.

Inhoudsopgave

DEEL I: Algemene bepalingen

 1. Kennisgeving auteursrechten
 2. Kennisgeving handelsmerken
 3. Toegestaan gebruik/gebruiksrecht
 4. Account, beveiliging, wachtwoord
 5. Privacybeleid
 6. Uitsluiting van garanties
 7. Minderjarigen
 8. Algemene beperking van aansprakelijkheid
 9. Vrijwaring
 10. Derden
 11. Commentaar, feedback en andere suggesties van gebruikers
 12. Verwerking van boekingsaanvragen
 13. Links naar andere websites en diensten
 14. Wijziging/einde gebruik
 15. Onjuiste prijzen
 16. Contact per e-mail e.d.
 17. Internationaal gebruik van deze Site
 18. Hyperlinks
 19. Overige bepalingen

DEEL II: Reisdiensten

 1. Algemeen
  1. Buitenlandse reizen: paspoorten, visa en risico’s
  2. Reisaanbieders
  3. Belangrijke informatie over wisselkoersen
  4. Laagste-prijsgarantie
  5. Beperkingen ten aanzien van excursies en attracties
 2. Beperkingen ten aanzien van vluchten
  1. Algemeen
  2. Het niet gebruiken van vluchtonderdelen
  3. Belastingen en kosten bovenop gepubliceerde prijzen van vliegtickets
  4. Name Your Own Price® -vliegticketservice
 3. Beperkingen ten aanzien van hotels
  1. Algemeen
  2. Merchant Price Disclosed-hotelboekingsservice
  3. Name Your Own Price® -hotelboekingsservice
  4. “Agency"-hotelboekingsservice
 4. Beperkingen ten aanzien van autoverhuur
  1. Algemeen
  2. Kosten wegens belastingen en servicevergoedingen
  3. Name Your Own Price® -autoverhuurservice
 5. Beperkingen ten aanzien van vakantiearrangementen
  1. Algemeen
 6. Cruises
 7. Reisverzekering
 8. Beperkingen ten aanzien van excursies en attracties
 9. Gegevens van reisaanbieders
 1. ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Kennisgeving auteursrechten

U (Gebruiker) bent ermee bekend dat priceline.com en de Reisaanbieders rechthebbenden zijn van alle intellectuele eigendoms- en auteursrechten op alle content op deze Site, met inbegrip van de informatie, gegevens, software, foto’s, grafieken, video’s, lettertypen, illustraties, muziek, geluiden, afbeeldingen, kaarten, ontwerpen, pictogrammen, schriftelijk en ander materiaal (gezamenlijk: de "Content"), alsmede de indeling en compilatie van de Content. Op de verveelvoudiging of opslag van informatie of werken afkomstig van deze Site, in welke vorm, op welke gegevensdrager of met behulp van welke huidige of toekomstige technologie dan ook, zijn de Amerikaanse Copyright Act of 1976, Titel 17 van de United States Code, dan wel andere geldende wet- en regelgeving, alsmede alle geldende internationale auteursrechtverdragen en -conventies, waaronder mede begrepen de Conventie van Bern en de Universele Auteursrecht Conventie, van toepassing.

 1. Kennisgeving handelsmerken

"PRICELINE.COM", "PRICELINE" "NAME YOUR OWN PRICE""NEGOTIATOR" "PRICEBREAKERS" en "NO ONE DEALS LIKE WE DO" zijn geregistreerde dienstmerken van priceline.com. Andere op deze Site vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen namen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo’s, symbolen of andere eigendomsrechtelijke aanduidingen van priceline.com of van derden betreffen. Wanneer op deze Site de (handels)namen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, symbolen of andere eigendomsrechtelijke aanduidingen of tekens van derden worden vermeld, dan wel via deze Site specifieke producten of diensten van derden worden aangeboden, betekent dit niet dat deze Site door die derden ondersteund of gesponsord wordt of dat die derden partij zijn bij het aanbieden van bedoelde producten, diensten of informatie via deze Site.

 1. Toegestaan gebruik/gebruiksrecht

Priceline verleent u een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet voor sublicentie vatbaar, herroepelijk recht van toegang tot en gebruik van deze Site, zulks uitsluitend voor de in deze Overeenkomst uitdrukkelijk vermelde doeleinden. Behoudens deze beperkte licentie verlenen wij u geen andere rechten of licenties met betrekking tot deze Site; rechten of licenties die niet uitdrukkelijk ingevolge deze Overeenkomst zijn verleend, worden voorbehouden. De content en de informatie op deze Site (prijzen en beschikbaarheid van reizen daaronder begrepen), alsmede de voor de levering van deze content en informatie gebruikte infrastructuur, zijn eigendom van priceline.com en/of de Reisaanbieders. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord - bij wijze van voorwaarde voor het gebruik van deze Site - dat u deze Site en de content en informatie op deze Site rechtstreeks noch indirect zult gebruiken voor commerciële of niet-persoonlijke doeleinden, dan wel voor onrechtmatige doeleinden of doeleinden die op grond van deze Overeenkomst verboden zijn. Met betrekking tot reizen of diensten die u via deze Site heeft aangeschaft, geldt dat u een beperkt aantal kopieën mag maken van uw reisschema (en van de bijbehorende documentatie). Het is u echter niet toegestaan de via deze Site verkregen informatie, software, producten of diensten te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, door te sturen, te vertonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in licentie te geven, over te dragen, (door) te verkopen dan wel daarvan afgeleide werken te maken. Ongeacht of u hiermee een commercieel doel voor ogen heeft, is het tevens verboden:

 1. met behulp van een robot, spider of scraper of via een ander geautomatiseerd of handmatig proces met welk doel dan ook toegang te verkrijgen tot de content en de informatie op deze Site, dan wel deze content of informatie op bedoelde wijze te bewaken of te kopiëren, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van priceline.com;
 2. de beperkingen in de robot exclusion headers op deze Site te schenden, dan wel andere maatregelen bedoeld om de toegang tot de Site te beperken of onmogelijk te maken, al dan niet middels een bypass te omzeilen;
 3. handelingen te verrichten die naar het oordeel van priceline.com een onredelijke of onevenredig grote belasting voor de infrastructuur van priceline.com opleveren;
 4. met welk doel dan ook een deep-link naar deze Site of naar een gedeelte daarvan (het verkoopproces voor reisdiensten daaronder begrepen) te maken;
 5. berichten op of via deze Site te publiceren die (ingevolge de lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving) onrechtmatig zijn, dan wel aanzetten tot illegale activiteiten;
 6. berichten te publiceren, dan wel daarnaar links te maken, waarin materiaal is opgenomen dat als schadelijk, aanstootgevend, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, gewelddadig, grof, godslasterlijk, beledigend, bedreigend, misleidend, intimiderend, hatelijk of anderszins als onbetamelijk aangemerkt kan worden;
 7. berichten te publiceren, of daarnaar links te maken, waarin materiaal is opgenomen waarin een persoon of een groep personen op grond van hun godsdienst, ras, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd of handicap gepest, vernederd of geïntimideerd wordt;
 8. berichten te publiceren, of daarnaar links te maken, waarin lasterlijke, onjuiste of smadelijke informatie is opgenomen;
 9. berichten te publiceren waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van natuurlijke of rechtspersonen, auteursrechten, octrooirechten, handelsmerken, handelsgeheimen, privacyrechten en publicitaire rechten daaronder begrepen;
 10. berichten te publiceren die u op grond van de wet, contractueel of in het kader van een vertrouwensrelatie niet mag publiceren;
 11. met identifiers te knoeien, het vervalsen van headers daaronder begrepen, om de herkomst van een door u gepubliceerd bericht te verhullen;
 12. deze Site op een zodanige wijze te gebruiken dat deze Site of de computerapparatuur van andere gebruikers als gevolg daarvan beschadigd, onbruikbaar, minder bruikbaar of overbelast raakt, dan wel het gebruik daarvan bemoeilijkt wordt, dan wel als gevolg daarvan schade of storingen optreden in andere software, hardware of telecommunicatieapparatuur dan wel het functioneren daarvan beperkt wordt;
 13. door middel van hacking, password mining of andere middelen onbevoegd toegang tot deze Site of een daarmee verbandhoudende website of andere daaraan gekoppelde accounts, computersystemen of netwerken (trachten) te verkrijgen; alsmede
 14. op welke wijze dan ook materiaal of gegevens (trachten) te verkrijgen die niet bewust via deze Site ter beschikking zijn gesteld, waaronder begrepen harvesting of het anderszins verzamelen van gegevens over anderen, zoals e-mailadressen.

U mag deze Site uitsluitend gebruiken voor het rechtmatig verrichten van reserveringen en aankopen en rechtmatig plaatsen van aanvragen voor de aangeboden producten en diensten (hierna afzonderlijk te noemen: "Boekingsaanvraag"). U mag deze Site niet gebruiken voor het plaatsen van niet serieus bedoelde, onjuist of frauduleuze Boekingsaanvragen of voor Boekingsaanvragen die vooruitlopen op de werkelijke vraag. U verklaart dat u de wettige leeftijd heeft voor het aangaan van bindende rechtshandelingen en dat u aansprakelijk kunt worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik dat u van de Site maakt. U bent verplichte correcte gegevens te verstrekken in verband met uw gebruik van deze Site en om uw accountgegevens (indien van toepassing) telkens onmiddellijk bij te werken, zodat deze actueel, volledig en juist blijven. Het is wettelijk verboden om onder een valse naam of met een ongeldig betaalmiddel een Boekingsaanvraag te plaatsen. Houd er rekening mee dat uw webbrowser een uniek internetadres aan ons doorgeeft. Ook al geeft u dus niet uw eigen naam op, dan kan uw identiteit toch door justitie worden achterhaald. Gebruikers die fraude plegen, zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

Priceline behoudt zich het recht voor om reserveringen voor vluchten, hotels of autoverhuur en andere transacties die naar haar oordeel frauduleus tot stand zijn gekomen, bijvoorbeeld door het onbevoegd gebruikmaken van een creditcard of bankpas, te annuleren.

 1. Account, beveiliging, wachtwoord

Wanneer u van deze Site gebruikt wilt maken, kunt u zich aanmelden door de daartoe bestemde registratieprocedure te doorlopen en op het online-registratieformulier uw actuele, volledige gegevens in te vullen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw registratiegegevens actueel en volledig blijven. Wanneer u verzuimt dit te doen, is alle daaruit voortvloeiende schade voor uw rekening. Als onderdeel van de registratieprocedure moet u een unieke vraag opgeven. U bent er zelf volledig voor verantwoordelijk dat deze unieke vraag en uw account geheim blijven. Wanneer uw account onbevoegd wordt gebruikt, dient u priceline.com daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Priceline.com is niet aansprakelijk voor door u geleden schade ingeval anderen al dan met uw medeweten gebruik van uw account maken.

 1. Privacybeleid

U bevestigt dat u kennis heeft genomen van ons Privacybeleid. Dit beleid maakt integraal deel uit van deze Overeenkomst. U verklaart dat het bepaalde in dit beleid u redelijk w voorkomt en voor u aanvaardbaar is. U stemt in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens door priceline.com en/of haar Reisdienstverleners en distributeurs conform de voorwaarden van en voor de doeleinden zoals vermeld in het Privacybeleid en de voorwaarden van de beleidsregels van onze Reisdienstverleners. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt door Priceline.com geen garantie gegeven dat de veiligheidsmaatregelen voor de verwerking en opslag van gegevens afdoende zijn. Priceline.com is niet verantwoordelijk voor directe of gevolgschade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van het Privacybeleid vanwege een inbreuk op de beveiliging of een technische storing.

 1. Uitsluiting van garanties

ALLE CONTENT, MET INBEGRIP VAN SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, TEKST EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN OP DEZE SITE OF WELKE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, WORDT AAN U GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DE CONTENT ZICH BIJ LEVERING BEVINDT [“as is’] EN VOORZOVER DE CONTENT BESCHIKBAAR IS [“as available"]". PRICELINE.COM VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND, TEN AANZIEN VAN HET FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE DAN WEL TEN AANZIEN VAN DE INFORMATIE, DE CONTENT OF HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE. VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WORDEN ALLE STILZWIJGENDE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK DOOR PRICELINE.COM UITGESLOTEN, WAARONDER MEDE BEGREPEN STILZWIJGENDE GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID EN EEN GOEDE UITVOERING, OMTRENT HET INFORMATIEVE GEHALTE VAN DE CONTENT, EIGENDOM, DAN WEL OMTRENT HET NIET-INBREUKMAKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. PRICELINE.COM GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE FOUTLOOS EN ZONDER STORINGEN FUNCTIONEERT, DAT GEBREKEN HERSTELD WORDEN, DAN WEL DAT DEZE SITE EN/OF DE SERVERS GEEN VIRUSSEN EN/OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN BEVATTEN. PRICELINE.COM VERLEENT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL OP DEZE SITE VAN WELKE AARD DAN OOK, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, TEKST EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN DAARONDER BEGREPEN, GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE GESCHIKTHEID DAARVAN VOOR EEN BEPAALD DOEL, DAN WEL VOOR DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID DAARVAN.

PRICELINE.COM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR STORINGEN DIE VEROORZAAKT ZIJN DOOR FOUTEN IN SERVERS, VERKEERD VERSTUURDE OF OMGELEIDE BERICHTEN, STORINGEN IN DE INTERNETVERBINDING, ONDERBREKINGEN BIJ HET VERSTUREN OF ONTVANGEN VAN TICKETBESTELLINGEN, COMPUTERVIRUSSEN EN ANDERE TECHNISCHE GEBREKEN, AL DAN NIET DOOR PERSONEN VEROORZAAKT.

ONVERMINDERD HET HIERVOOR BEPAALDE WORDT GEEN GARANTIE VERLEEND (I) TEN AANZIEN VAN DE ACCEPTATIE VAN BOEKINGSAANVRAGEN, (II) DAT EEN GEBRUIKER DE LAAGST MOGELIJKE PRIJS ONTVANGT VOOR DE VIA DEZE SITE AANGEBODEN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, (III) TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN VIA DEZE SITE, BIJ EEN DEELNEMEND BEDRIJF OF OP EEN BEDRIJFSLOCATIE, DAN WEL (IV) TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE GEREALISEERD KUNNEN WORDEN.

 1. Minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar mogen van de diensten op onze Site geen gebruikmaken.

 1. Algemene beperking van aansprakelijkheid

VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN PRICELINE.COM EN HAAR BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, AGENTEN EN ANDEREN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET OPZETTEN, SPONSOREN, PROMOTEN EN ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE SITE EN DE DAARIN OPGENOMEN CONTENT (HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN: "BETROKKEN PARTIJEN") NIMMER JEGENS WELKE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DAN OOK AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES [“DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES"] OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK, WAARONDER IN IEDER GEVAL BEGREPEN: (I) DERVING VAN GOODWILL OF WINST, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS EN ANDERE IMMATERIËLE SCHADE; (II) DE SITUATIE WAARIN HET VOOR U ONMOGELIJK IS OM VAN DE SITE GEBRUIK TE MAKEN, ONBEVOEGD GEBRUIK, HET FUNCTIONEREN OF NIET-FUNCTIONEREN VAN DE SITE; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF ONBEVOEGDE WIJZIGINGEN IN UW PERSOONSGEGEVENS OF DOOR U VERRICHTE VERZENDINGEN; (IV) DE LEVERING OF NIET-LEVERING VAN DIENSTEN; (V) FOUTEN OF ONJUISTHEDEN OP DE SITE OF IN INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN DIE VIA DE SITE ZIJN VERKREGEN; (VI) TRANSACTIES DIE VIA DEZE SITE ZIJN VERRICHT; (VII) ZAAKSCHADE, WAARONDER BEGREPEN SCHADE AAN UW COMPUTER OF AAN UW COMPUTERSYSTEEM DOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN GEDURENDE OF VANWEGE DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF VAN SITES WAARNAAR OP DEZE SITE GELINKT WORDT; DAN WEL (VIII) OVERIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET NIET OF NIET-TIJDIG KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, DAN WEL VOORTVLOEIEND UIT INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITE ZIJN VERKREGEN. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OP WELKE GROND DE VORDERING WORDT INGESTELD, UIT OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD, WEGENS NALATIGHEID, OP GROND VAN PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID OF UIT ANDEREN HOOFDE, EN ONGEACHT OF BETROKKEN PARTIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE IN KENNIS IS GESTELD.

VOORTS GELDT DAT DE REISAANBIEDERS ONAFHANKELIJKE CONTRACTSPARTIJEN EN GEEN AGENTEN OF WERKNEMERS VAN BETROKKEN PARTIJEN ZIJN. VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDEN BETROKKEN PARTIJEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR LETSEL, SCHADE, OVERLIJDEN, VERLIEZEN, ONGEVALLEN OF VERTRAGINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HANDELEN OF NALATEN VAN EEN REISAANBIEDER, NALATIGHEID OF WANPRESTATIE VAN EEN REISAANBIEDER OF NATUURRAMPEN DAARONDER BEGREPEN. VOORTS WORDT, VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARD VOOR SCHADE EN/OF VERTRAGING ALS GEVOLG VAN ZIEKTE, DIEFSTAL, ARBEIDSGESCHILLEN, FAILLISSEMENT, NIET-FUNCTIONERENDE MACHINES, QUARANTAINE, BEPERKINGEN VAN OVERHEIDSWEGE, WEERSOMSTANDIGHEDEN, TERRORISME EN OORZAKEN DIE BUITEN DE MACHT VAN BETROKKEN PARTIJEN ZIJN GELEGEN. ER WORDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARD VOOR EXTRA KOSTEN, EEN NALATEN, VERTRAGINGEN, HET NIET TOT STAND KUNNEN BRENGEN VAN VERBINDINGEN, RE-ROUTING OF MAATREGELEN VAN OVERHEIDSWEGE.

Betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor de schending van een garantie door een Reisaanbieder, waaronder mede begrepen stilzwijgende garanties ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid. Voorts is een Reisaanbieder niet verantwoordelijk voor onoirbare handelingen van een andere Reisaanbieder met betrekking tot producten en/of diensten die via deze Site aangeboden worden (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad daaronder begrepen). Betrokken partijen zijn er niet voor verantwoordelijk wanneer een Reisaanbieder tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel de geldende lokale of nationale wet- en regelgeving niet naleeft.

Wanneer niettemin wordt vastgesteld dat een Betrokken Partij aansprakelijk is voor schade of verliezen in verband met het gebruik van deze Site, gaat Gebruiker ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van die partijen nimmer meer bedraagt dan de totale kosten die Gebruiker volgens de berekening van priceline.com in verband met het doen van een Boekingsaanvraag heeft gemaakt. Voor zover in afwijking van de keuze voor het recht van de Amerikaanse staat Connecticut het recht van een andere staat of ander rechtsgebied van toepassing is, is het mogelijk dat de hiervoor vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen niet voor u gelden, aangezien beperking van de aansprakelijkheid in bepaalde staten en rechtsgebieden niet is toegestaan.

 1. Vrijwaring

U verbindt zich Priceline en Betrokken Partijen te vrijwaren en ten behoeve van hen verweer te voeren tegen alle aanspraken, (rechts)vorderingen, eisen, verhaal, schade, verliezen, boetes en andere kosten en uitgaven van welke aard dan ook, redelijke kosten van juridische bijstand en accountantskosten daaronder begrepen, welke (i) door of namens u worden ingesteld en de hierboven vermelde aansprakelijkheid te boven gaan; dan wel (ii) door derden worden ingesteld:

 1. ingeval u tekort bent geschoten in de nakoming van deze Overeenkomst;
 2. ingeval u de wet- of regelgeving heeft geschonden of inbreuk heeft gemaakt op de rechten van derden; dan wel
 3. ingeval u in strijd met het bepaalde in deze Overeenkomst van deze Site gebruik heeft gemaakt.
 1. Derden

Ingeval u van deze Site gebruikmaakt om een Boekingsaanvraag te doen voor of namens derden ("Derden"), zoals een gezinslid of een reisgenoot, dan bent u verantwoordelijk voor eventuele fouten in de gegevens die in verband met dit gebruik aangeleverd worden; zoals het factuuradres of het telefoonnummer van de creditcardhouder. Deze dienen overeen te komen met de gegevens die bij de bank van de betreffende persoon bekend zijn. U dient deze Derden tevens in kennis te stellen van alle Voorwaarden die op de via deze Site aangeschafte producten en diensten van toepassing zijn, met inbegrip van alle daarop van toepassing zijnde regelgeving en beperkingen. Een Gebruiker die voor of namens Derden van deze Site gebruikmaakt, verbindt zich alle Betrokken Partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, rechtsvorderingen en aanspraken (de kosten van het voeren van verweer daaronder begrepen) verbandhoudende met een tekortkoming van die Derde of van Gebruiker in de nakoming van diens verplichtingen. U bent rechtstreeks verantwoordelijk voor de gedane Boekingsaanvraag, inclusief alle kosten en betalingsverplichtingen.

 1. Commentaar, feedback en andere suggesties van gebruikers

Alle commentaar, feedback, suggesties en ideeën die u in het kader van het gebruik van deze Site aan priceline.com doorgeeft, aanlevert of aanbiedt (hierna gezamenlijk te noemen: "Commentaar"), zijn en blijven de uitsluitende eigendom van priceline.com en mogen op welke gegevensdrager dan ook door priceline.com conform het Privacybeleid worden gebruikt. U verbindt zich de eventueel benodigde stukken voor deze cessie van rechten te ondertekenen. Met het aanleveren van Commentaar aan priceline.com geeft u aan dat u instemt met het gebruik daarvan door priceline.com. Uw Commentaar kan bijvoorbeeld op deze Site en in reclame op radio en televisie of in kranten en tijdschriften worden gebruikt. Bij uw Commentaar kunnen ook uw voornaam, de eerste letter van uw achternaam en uw woonplaats worden vermeld. De informatie en meningen die in het Commentaar op deze Site worden weergegeven, worden niet per se gedeeld door priceline.com of door de contentproviders, adverteerders, sponsoren en gelieerde of verbonden ondernemingen van priceline.com. Omtrent het Commentaar op de Site worden door priceline.com geen mededelingen gedaan of garanties verleend. Priceline.com doet geen mededelingen en verleent geen garanties omtrent de getrouwheid, juistheid of betrouwbaarheid van het Commentaar. Ook wordt door priceline.com niet beoordeeld of het Commentaar inbreuk maakt op de rechten van derden. Wanneer u zich baseert op materiaal dat door andere Gebruikers wordt gepubliceerd, doet u dat voor eigen rekening. Priceline.com is niet verplicht ten aanzien van uw Commentaar (en ten aanzien van het gebruik van uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam bij het Commentaar) geheimhouding te betrachten, dan wel voor uw Commentaar een vergoeding te betalen of op uw Commentaar te reageren. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud van het door u aangeleverde Commentaar.

 1. Verwerking van Boekingsaanvragen

Hoewel priceline.com zich te goeder trouw zal inspannen om binnen de op deze Site vermelde termijnen op een Boekingsaanvraag te reageren, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de vermelde verwerkingstijd in kennis wordt gesteld van de status van uw Boekingsaanvraag. Priceline.com en de Reisaanbieders zijn niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen bij de beantwoording van een Boekingsaanvraag, zoals fouten of vertragingen als gevolg van een onjuist e-mailadres of andere door u aangeleverde gegevens, dan wel als gevolg van andere technische problemen die buiten hun macht zijn gelegen.

 1. Links naar andere websites en diensten

Voor zover op deze Site een link is opgenomen naar externe sites of diensten, dienen vragen omtrent die sites of diensten te worden gericht aan de betreffende externe serviceprovider. Priceline.com houdt geen toezicht of controle op de gelinkte sites en doet geen mededelingen omtrent - en is evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk voor - de juistheid, volledigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de via deze sites geüploade, getoonde of verspreide content, dan wel voor de producten en diensten die via deze sites aangeboden worden. Wanneer u een site van derden bezoekt, doet u dat voor eigen risico. Het opnemen van een link naar een site van derden betekent niet dat priceline.com deze derde, dan wel de content op die site of de via die site aangeboden producten en diensten, sponsort of aanbeveelt.

 1. Wijziging/einde gebruik

Priceline.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Site of een gedeelte daarvan - de via deze Site aangeboden producten of diensten daaronder begrepen - dan wel uw profiel, uw Accountwachtwoord of het gebruik dat u van deze Site maakt, geheel naar eigen inzicht, al dan niet met voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Uw verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden blijven ook na beëindiging van kracht. Hetzelfde geldt voor de door u verleende garanties en voor de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid. Voorts is priceline.com niet jegens u of jegens derden aansprakelijk voor de beëindiging van uw toegang tot deze Site.

 1. Onjuiste prijzen

Wij streven ernaar te allen tijde correcte prijzen en informatie te vermelden voor de door ons aangeboden diensten, de Name Your Own Price® -regeling daaronder begrepen. Wij ontvangen deze prijzen en overige informatie omtrent deze diensten van de Reisaanbieders. Ingeval wij echter een product aanbieden waarvan de prijs of informatie onjuist wordt vermeld als gevolg van een typefout of een overige fout in de prijs- of productgegevens die wij van de Reisaanbieders hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor om een Boekingsaanvraag voor het betreffende product te weigeren of te annuleren. Wij zijn gerechtigd een dergelijke Boekingsaanvraag te weigeren of te annuleren, ongeacht of de order is bevestigd en/of reeds een bedrag van uw creditcard is afgeschreven. Ingeval de aankoop reeds van uw creditcard is afgeschreven en uw Boekingsaanvraag wordt geannuleerd als gevolg van onjuiste informatie van een Reisaanbieder, storten wij het aankoopbedrag terstond terug op uw creditcardrekening.

 1. Contact per e-mail e.d.

Ingeval wij contact met u willen opnemen, gaat u ermee akkoord dat wij dat via elektronische middelen kunnen doen, bijvoorbeeld per e-mail of door een bericht op deze Site te publiceren.

 1. Internationaal gebruik van deze Site

Het is mogelijk dat het voor bepaalde personen in bepaalde landen verboden is om toegang te verkrijgen tot materiaal op deze Site. Priceline.com garandeert niet dat het materiaal op deze Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen buiten de Verenigde Staten dan de landen die hier vermeld staan. Wanneer u niet in een van de hier vermelde landen woont, dient u geen transacties via deze Site te verrichten.

 1. Hyperlinks

Behoudens uitdrukkelijk toestemming is het verboden voor websites om een hyperlink op te nemen naar andere pagina’s op deze Site dan de homepage, dan wel om deze Site of een webpagina op deze Site of materiaal op deze Site te framen. Voorts is het anderen verboden om aspecten van deze Site voor commerciële doeleinden in een e-mail te hyperlinken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van priceline.com.

 1. Overige bepalingen

De opschriften in deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer en hebben geen invloed op of beperkingen tot gevolg voor het bepaalde in deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst en de betreffende onderdelen van deze Overeenkomst die op de afzonderlijke diensten van toepassing zijn, vormen de gehele overeenkomst tussen u en alle Betrokken Partijen ter zake van het gebruik dat u van deze Site maakt, en treden in de plaats van alle eerdere verklaringen en garanties en alle eerdere, op deze Site gepubliceerde versies van deze Algemene Voorwaarden inzake het gebruik van de Site. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor deze Overeenkomst te wijzigen, te herzien of aan te passen door actualisering van deze publicatie. Op het gebruik dat u van deze Site maakt, is telkens het bepaalde van toepassing in de Overeenkomst die op het moment van gebruik van toepassing is. Bepaalde bepalingen in deze Overeenkomst kunnen vervangen worden door uitdrukkelijke juridische kennisgevingen of bepalingen elders op deze Site. U wordt hiervan op juiste wijze in kennis gesteld. Wanneer vastgesteld wordt dat een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling niettemin zoveel mogelijk binnen de grenzen van het toepasselijke recht nagekomen en laat zulks de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Voor zover dit ingevolge het toepasselijke recht is toegestaan, is op de uitvoering van deze Overeenkomst het recht van de Amerikaanse staat Connecticut van toepassing en gaat u ermee akkoord dat vragen en geschillen voortvloeiende uit uw gebruik van deze Site dan wel voortvloeiende uit deze Overeenkomst bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Fairfield County, Connecticut. Voor zover dit ingevolge het toepasselijke recht is toegestaan, dienen vorderingen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst en/of met uw gebruik van deze Site binnen twee (2) jaar na het ontstaan daarvan te worden ingesteld.

 1. REISDIENSTEN
 1. Algemeen
 1. Buitenlandse reizen: paspoorten, visa en risico’s

Hoewel de meeste binnenlandse en buitenlandse reizen zonder incidenten verlopen, zijn er ook reisbestemmingen die meer risico’s opleveren. Priceline adviseert reizigers dan ook om vóór het boeken van een reis naar een buitenlandse bestemming eerst na te gaan of de Amerikaanse overheid voor die bestemming een reisverbod, reisbeperkingen, waarschuwingen of ander reisadvies heeft gepubliceerd. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken geeft op haar site reisadvies en waarschuwingen: travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings.html. Voor informatie over gezondheidsrisico’s kunt u terecht op www.cdc.gov/travel/index.htm. Overige informatie met betrekking tot bepaalde internationale bestemmingen is te vinden op www.dot.gov; www.tsa.gov, www.faa.gov, www.treas.gov/ofac, of www.cbp.gov. Priceline heeft geen specifieke kennis in huis over benodigde reisdocumenten e.d. (zoals paspoort- en visumverplichtingen). Voor informatie over benodigde reisdocumenten kunt u terecht op travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings.html.

of

DOOR REIZEN NAAR BEPAALDE BUITENLANDSE BESTEMMINGEN AAN TE BIEDEN OF MOGELIJK TE MAKEN, VERKLAREN OF GARANDEREN WIJ NIET DAT HET REIZEN NAAR DEZE BESTEMMINGEN AAN TE RADEN OF ZONDER RISICO IS. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN REIZEN NAAR DEZE BESTEMMINGEN.

 1. Reisaanbieders

U verbindt zich tot naleving van de algemene verkoopvoorwaarden van de Reisaanbieders, ongeacht of u de Reisaanbieder zelf heeft gekozen of dit door priceline.com is gedaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het tijdig voldoen van alle verschuldigde bedragen en voor de naleving van de regelingen van de Reisaanbieder inzake beschikbaarheid en het gebruik van tarieven, producten en diensten. U bent ermee bekend dat schending van de verkoopvoorwaarden van een Reisaanbieder tot gevolg kan hebben dat uw reservering of aankoop geannuleerd wordt, dat u de toegang tot een vlucht, hotel of auto wordt geweigerd, dat geen restitutie plaatsvindt van het bedrag dat u voor uw reservering of aankoop heeft betaald, dan wel dat priceline.com de kosten die zij als gevolg van de betreffende overtreding heeft gemaakt, van uw rekening afschrijft. U bent zelf geheel verantwoordelijk voor alle kosten, tarieven, Belastingen en Heffingen voortvloeiende uit het gebruik van deze Site.

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor letsel, aanspraken, directe schade, indirecte of gevolgschade en boetes [“special, exemplary, punitive, indirect, incidental or consequential damages"] van welke aard dan ook (winstderving en gemiste besparingen daaronder begrepen) voortvloeiende uit of op welke wijze dan ook verbandhoudende met de prestaties of wanprestatie van een Reisaanbieder, waaronder begrepen wanprestatie als gevolg van een faillissement, reorganisatie, insolventie, ontbinding of vereffening, ongeacht of het gaat om een vordering uit overeenkomst, uit onrechtmatige daad, op grond van productaansprakelijkheid of anderszins, en ongeacht of wij van de mogelijkheid van die schade in kennis zijn gesteld. Ingeval de wanprestatie het gevolg is van faillissement, reorganisatie, insolventie, ontbinding of vereffening van een Reisaanbieder, gaat u ermee akkoord dat u zich uitsluitend kunt verhalen op de betreffende Reisaanbieder en niet op ons.

Priceline is er niet mee bekend of een reis, of een gedeelte daarvan, dan wel andere boekingen al dan niet geschikt zijn voor gehandicapten. Voor informatie over het al dan niet geschikt zijn van een reis of andere reservering voor gehandicapten, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de Reisaanbieder.

 1. Belangrijke informatie over wisselkoersen

Transacties via onze Site geschieden uitsluitend in Amerikaanse dollars (USD). Wanneer u via ons een transactie verricht met een creditcard of bankpas die niet in Amerikaanse dollars luidt, dient u ermee rekening te houden dat het door ons geoffreerde bedrag of het bedrag dat wij van uw creditcard afschrijven als gevolg van wisselkoersfluctuaties kan afwijken van hetgeen uiteindelijk bij u in rekening wordt gebracht. Dit vanwege het feit dat de wisselkoers ten tijde van uw reservering kan afwijken van de wisselkoers ten tijde van de afboeking van uw rekening. Ook ingeval van creditering geldt dat wij het aan u in rekening gebrachte dollarbedrag zullen terugstorten en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor wisselkoersfluctuaties waardoor verschillen in uw factuuroverzicht kunnen ontstaan.

 1. Laagste-prijsgarantie en beste deal-garantie
Wij willen dat u de laagst mogelijk prijs betaalt voor de door ons aangeboden reisproducten. Klik hier voor de voorwaarden van onze Laagste-prijsgarantie. Klik hier voor de voorwaarden van onze Laagste-prijsgarantie.
 1. Beperkingen ten aanzien van excursies en attracties
Op arrangementen en andere reisproducten waarin een excursie of attractie is inbegrepen, zijn de hierna onder Excursies en Attracties genoemde beperkingen van toepassing, alsmede de beperkingen die door de aanbieder van de excursie of de attractie worden gehanteerd.
 1. Beperkingen ten aanzien van vluchten
 1. Algemeen
 1. Op de vliegtickets die via deze Site worden geboekt, zijn de gepubliceerde vervoersvoorwaarden en -reglementen van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. Tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij geldt de door de luchtvaartmaatschappij gehanteerde vervoersovereenkomst, voor zover deze aan de passagier wordt verstrekt. Luchtvaartmaatschappijen behouden zich te allen tijde het recht voor om vluchttijden en -schema’s aan te passen - als gevolg van een gewijzigd vluchtschema kan uw reisschema buiten de contractuele afspraken vallen.
 1. Frequent Traveler-punten: Het is mogelijk dat frequent traveler-punten, upgrades, vouchers en andere kortingen of incentive-regelingen niet geldig zijn voor de vliegticketservice van priceline.com.
 1. Vliegtickets die via deze Site worden gekocht dienen per reservering ten minste één volwassen passagier van 18 jaar en ouder te bevatten.
 1. Het niet gebruiken van vluchtonderdelen

U gaat ermee akkoord dat u geen ticket(s) koopt met onderdelen waarvan u geen gebruikmaakt, zoals zogenoemde "point-beyond"-, "hidden-city"- of "back-to-back"-tickets. U gaat er voorts mee akkoord dat u geen retourvlucht boekt wanneer u van plan bent om slechts in één richting te reizen. U bent ermee bekend dat deze tickets doorgaans door luchtvaartmaatschappijen verboden zijn. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat uw ticket door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt. U verbindt zich de Betrokken Partijen te vrijwaren tegen aanspraken van een luchtvaartmaatschappij op vergoeding van het verschil tussen de volledige prijs van uw werkelijk reisschema en de waarde van het door u gekochte ticket.

 1. Kosten en belastingen bovenop gepubliceerde prijzen van vliegtickets

Belastingen en Heffingen van overheidswege en heffingen die door een luchtvaartmaatschappij zelf worden geheven, zijn in uw tarief inbegrepen of worden apart op uw eindoverzicht vermeld en vormen dan tezamen de reissom. Zoals hierna vermeld kan er bij internationale vluchten toeristenbelasting in rekening worden gebracht die niet in uw tarief zijn inbegrepen of apart op uw eindoverzicht staan vermeld. Priceline brengt bovenop de gepubliceerde prijzen van een vliegticket geen reserverings- of verwerkingskosten in rekening; wel kunnen in verband met uw reisschema kosten voor het toezenden van papieren tickets, kosten in verband met wijzigingen in uw reisschema/annuleringskosten/restitutiekosten, bagagekosten en toeristenbelasting op bepaalde internationale vluchten in rekening worden gebracht:

 1. Kosten toezending papieren tickets: Wanneer in verband met uw reisschema papieren tickets moeten worden toegezonden, wordt $24,95 aan verzend- en administratieve kosten in rekening gebracht. Ingeval uw tickets omgeboekt worden of niet afgeleverd kunnen worden en derhalve retour worden ontvangen, wordt eveneens $24,95 aan administratieve kosten in rekening gebracht. NB: Deze kosten worden voor zover verschuldigd, vóór aanschaf in uw contract vermeld.
 1. Wijziging reisschema/annuleringen/restitutie: Voor wijzigingen in uw reisschema kan de luchtvaartmaatschappij, wanneer dit binnen het betreffende tariefsegment mogelijk is, gewoonlijk tussen $100,00 en $250,00 aan kosten per ticket in rekening brengen, afhankelijk van de markt, de vervoerder en de betreffende tariefregel. Bovendien brengt Priceline voor elke wijziging in uw reisschema $30,00 per ticket in rekening aan wijzigings-/annuleringskosten.
 1. Bagagekosten: De luchtvaartmaatschappij kan bepalen dat u op de luchthaven een extra vergoeding dient te betalen wanneer u een bepaalde, door de luchtvaartmaatschappij vastgestelde limiet overschrijdt, zoals het aantal stuks bagage of het toegestane gewicht. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen moet u sowieso voor uw bagage betalen.
 1. Toeristenbelasting: Wanneer u internationaal reist, brengen sommige landen of vliegvelden kosten in rekening om het land binnen te komen of te verlaten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de totaalprijs van het ticket of de belastingen en heffingen die op onze website vóór de aankoop worden vermeld. Voor vertrek kunt u meer informatie vinden over de toeristenbelasting van een specifiek land op www.travel.state.gov.
 1. Name Your Own Price® -vliegticketservice

Daarnaast gelden voor de Name Your Own Price® -vliegticketservice van priceline.com de volgende beperkingen:

 1. Voor alle tickets geldt dat wijziging, annulering of restitutie niet mogelijk is. Tickets zijn niet overdraagbaar. Op het moment dat uw Boekingsaanvraag gehonoreerd wordt, wordt het getoonde bedrag afgeschreven via de door u gekozen betaalwijze, ongeacht of van het vliegticket gebruik wordt gemaakt. Voor ongebruikte vliegtickets wordt geen creditnota verstrekt. Verrekening met toekomstige boekingen is niet mogelijk;
 2. Nadat via priceline.com een Boekingsaanvraag is gedaan, kan deze niet meer door u gewijzigd worden;
 3. Voor alle reizen geldt dat uitsluitend retourtickets worden geboekt. Ongeplande stopovers en “open-jaw"-reizen (waarbij u van een andere plaats vertrekt dan waar u bent aangekomen) zijn niet toegestaan. Wanneer u van een bepaalde vlucht binnen uw reservering geen gebruik maakt, wordt de rest van uw reisschema door de luchtvaartmaatschappij geannuleerd;
 4. Frequent Flyer-punten en upgrades zijn niet toegestaan. Het is niet mogelijk om stand-by te staan of anderszins Frequent Flyer-punten te gebruiken.
 5. Alle tickets zijn Economy class.

Belastingen en Heffingen: Wanneer u via Name Your Own Price® een Boekingsaanvraag doet voor een vliegticket, gaat u ermee akkoord dat wanneer een ticket wordt gevonden dat aan de Boekingsaanvraag voldoet, het bedrag van de Boekingsaanvraag, alsmede belastingen, heffingen, toeslagen, verzend-, verwerkings- en overige kosten (die u kunt inzien door op "Belastingen en Heffingen" te klikken), automatisch worden afgeschreven via de door u aan priceline.com opgegeven betaalwijze. De "Totale reissom" verschijnt op uw scherm voordat u de Boekingsaanvraag doet. Ons tarief voor het vinden van een ticket conform uw Boekingsaanvraag is in het bedrag van uw Boekingsaanvraag inbegrepen. Daarnaast brengen wij een afzonderlijk bedrag aan verwerkingskosten in rekening, welk bedrag is inbegrepen in de voor u berekende “Belastingen en Heffingen". De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het vliegtarief, de vervoerder, de bestemming en andere factoren. Deze kosten worden zowel bij e-tickets als bij papieren tickets in rekening gebracht. Voor vliegtickets met gepubliceerde prijzen worden geen verwerkingskosten in rekening gebracht.

Voor vliegtickets naar buitenlandse bestemmingen die via Name Your Own Price® zijn geboekt, geldt dat de Belastingen en Heffingen van overheidswege en de heffingen van de luchtvaartmaatschappij zelf in de aan u geoffreerde prijs zijn inbegrepen; de door priceline in rekening te brengen verwerkingskosten voor deze buitenlandse bestemmingen zijn echter niet in de aan u geoffreerde prijs inbegrepen. Voordat u tot boeking overgaat, verschijnen de totale kosten van het ticket, inclusief alle Belastingen en Heffingen, op uw scherm. Bij internationale vluchten kan er toeristenbelasting in rekening worden gebracht die niet in uw tarief is inbegrepen of apart is vermeld op uw eindoverzicht

Kosten papieren tickets: Wanneer in verband met uw reisschema papieren tickets moeten worden toegezonden, wordt $24,95 aan verzend- en administratieve kosten in rekening gebracht. Ingeval uw tickets omgeboekt worden of niet afgeleverd kunnen worden en derhalve retour worden ontvangen, wordt eveneens $24,95 aan administratieve kosten in rekening gebracht. NB: Deze kosten verschijnen, voor zover verschuldigd, vóór aanschaf in het contract op uw scherm.

Bagagekosten: Het is mogelijk dat u op de luchthaven een extra vergoeding dient te betalen wanneer u bepaalde, door de luchtvaartmaatschappij vastgestelde limieten overschrijdt, zoals het aantal stuks bagage of het toegestane gewicht. Sommige luchtvaartmaatschappijen kennen helemaal geen gratis bagagevervoer.

Toeristenbelasting: Wanneer u internationaal reist, brengen sommige landen of vliegvelden kosten in rekening om het land binnen te komen of te verlaten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de totaalprijs van het ticket of de belastingen en heffingen die op onze website worden vermeld voor de aankoop. Voor vertrek kunt u meer informatie vinden over de toeristenbelasting van een specifiek land op www.travel.state.gov.

 1. Beperkingen ten aanzien van hotels
 1. Algemeen
 1. Inchecken: Bij het inchecken dienen gasten een geldig identiteitsbewijs te overhandigen of, als het hotel daarmee akkoord gaat, een bankpas op hun naam die overeenkomt met de transactiegegevens verstrekt aan priceline.com (de vereiste beschikbare krediethoeveelheid zal per hotel verschillen). Bankpassen hoeven niet te worden geaccepteerd.
 1. Tweepersoonskamer: Voor alle hotelreserveringen geldt dat een tweepersoonskamer is gegarandeerd (een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden).
 1. Late aankomst en niet kunnen inchecken voor eerste nacht: Hoewel u telefonisch contact met Priceline dient op te nemen wanneer u een annuleerbare reservering vóór uw verblijf wilt annuleren, dient u contact op te nemen met het hotel en door te geven wanneer u vertraging heeft op de incheckdatum of niet op de geboekte datum bij uw hotel kunt inchecken. Wanneer u niet op de datum van uw reservering bij het hotel incheckt en u het hotel hiervan niet in kennis heeft gesteld, kan het resterende gedeelte van uw reservering worden geannuleerd en vindt mogelijk geen restitutie plaats, een en ander afhankelijk van de door het hotel gehanteerde voorwaarden.
 1. Voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking: Wanneer u voorzieningen nodig heeft in verband met een lichamelijke beperking (b.v. een kamer die voor rolstoelgebruikers toegankelijk is of een assistentiedier), dient u telefonisch contact met het hotel op te nemen en te informeren of deze voorzieningen beschikbaar zijn. Neem contact op met de klantenservice van Priceline wanneer er niet kan worden voldaan aan de voorzieningen die u nodig heeft in verband met uw beperking.
 1. Hotelaccomodatie en speciale wensen: Het hangt af van de hotelboekingsservice van Priceline.com waar u gebruik van maakt, of u de mogelijkheid heeft om het kamertype en nummer en het type bedden te kiezen. Kamers worden toegewezen op basis van beschikbaarheid en naar eigen inzicht van het hotel. We kunnen geen niet-rokenkamers garanderen. Wanneer u speciale wensen heeft (zoals een kamer waar u wel of niet mag roken, een specifieke kamer, extra bedden, voorkeur voor een bepaalde verdieping, nabijheid van lift, twee kamers met een tussendeur of een huisdier mee, e.d), dient u nadat u heeft geboekt telefonisch contact op te nemen met het hotel en te informeren of er kan worden voldaan aan deze speciale wensen. Aangezien Priceline.com geen invloed uitoefent op welke kamer u krijgt toegewezen, kan Priceline.com vóór uw boeking niet in de speciale wensen voorzien en kunnen wij niet garanderen dat er aan deze wensen zal worden voldaan.
 1. Minimumleeftijd 21 jaar: De gast wiens naam op de reservering staat vermeld, dient minimaal 21 jaar te zijn om bij het hotel te kunnen inchecken.
 1. Frequent Traveler-punten: Het is mogelijk dat frequent traveler-punten, upgrades, vouchers en andere kortingen of incentive-regelingen niet geldig zijn voor de hotelservice van priceline.com.
 1. Sterrenclassificatiesysteem hotels (algemeen): De door priceline.com gehanteerde sterrenclassificatie geldt ter informatie. Zoals ook bij andere bekende hotelclassificatiesystemen het geval is, kijkt priceline.com bij het beoordelen van de kwaliteit van de deelnemende hotels onder meer naar factoren als voorzieningenniveau, faciliteiten, reputatie, merknaam, andere classificatiesystemen, feedback van hotelgasten e.d. bij het toekennen van een ster. Priceline.com onderwerpt de deelnemende hotels aan een zorgvuldige inspectie. Onze informatie wordt periodiek bijgewerkt, zodat de door ons toegekende beoordelingen actueel blijven. Onze classificatiesystemen kunnen soms afwijken van andere classificatiesystemen waarmee u wellicht bekend bent. Wij garanderen niet dat het door ons gehanteerde sterrenclassificatiesysteem gelijkwaardig is aan of overeenkomt met andere sterrenclassificaties. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de beoordeling van een hotel al dan niet met voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 1. Prijzen: Soms zijn gunstiger prijzen beschikbaar voor een specifiek verblijf in een hotel, op deze tarieven van het hotel zelf kunnen echter beperkingen of voorwaarden van toepassing zijn, zoals voor annuleringen en restitutie. Geadviseerd wordt om de prijzen en de beschrijving van de kamers zorgvuldig door te lezen voordat u een boeking verricht.
 1. Merchant Price Disclosed-hotelboekingsservice

De Merchant Price Disclosed-hotelboekingsservice van priceline.com is een service waarbij de prijs van het hotel vóór boeking aan de Gebruiker wordt doorgegeven (non-Name Your Own Price® -boekingsservice) en waarbij priceline.com de wederpartij bij de transactie is (d.w.z. het verschuldigde bedrag wordt rechtstreeks door priceline.com via uw creditcard of bankpas in rekening gebracht en niet door het hotel).

Op hotelreserveringen via de Merchant Price Disclosed-boekingsservice van priceline.com zijn de op uw contractpagina vermelde voorwaarden en de gepubliceerde voorwaarden van het door u gekozen hotel van toepassing.

De "Totale kosten" die u verschuldigd bent voor het gebruik van de Merchant Price Disclosed-boekingsservice worden altijd aan u doorgeven voordat u een Boekingsaanvraag doet.

 1. Kosten wegens Belastingen en Heffingen: Wij brengen voor transacties die via de Price Disclosed-hotelboekingsservice tot stand zijn gekomen, bemiddelingskosten in rekening ter voldoening van Belastingen en Heffingen. In deze kosten is een geschat bedrag inbegrepen ter dekking van het bedrag dat wij in verband met uw reservering aan het hotel betalen ter zake van de door het hotel verschuldigde belastingen, zoals omzet- en gebruiksbelasting, toeristenbelasting, kamerbelasting, accijnzen, BTW en/of andere vergelijkbare belastingen. Voor bepaalde bestemmingen zijn in het belastingbedrag tevens service- en andere vergoedingen van overheidswege inbegrepen die niet rechtstreeks aan de belastingdienst worden voldaan, maar wettelijk door het hotel moeten worden geïnd. Het aan het hotel in verband met uw reservering betaalde bedrag kan afwijken van het door ons ingeschatte bedrag dat wij in de door u te betalen kosten hebben opgenomen. Hetgeen van deze kosten wegens Belastingen en Heffingen resteert, geldt als vergoeding voor de door ons verleende diensten en ter dekking van de kosten van uw reservering, zoals bijvoorbeeld de kosten van de klantenservice. De hoogte van de in rekening gebrachte kosten wegens Belastingen en Heffingen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bedrag dat wij aan het hotel betalen en de plaats van vestiging van het hotel. In deze kosten kan een winstbedrag zijn inbegrepen dat wij mogen houden.
  Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, zijn wij niet inhoudingsplichtig voor de belastingen. De hotels brengen als verkoper alle verschuldigde belastingen bij ons in rekening en wij maken deze bedragen rechtstreeks aan de verkoper over. Wij zijn geen medeverkoper van de verkoper bij wie wij de reisarrangementen van onze klanten boeken of reserveren. De verschuldigdheid van belastingen, de belastingtarieven en het soort belasting dat verschuldigd is, kunnen per bestemming sterk verschillen.
  Voor bepaalde rechtsgebieden geldt dat de door ons aan u in rekening gebrachte kosten wegens Belastingen en Heffingen voor transacties met aldaar gevestigde Merchant Price Disclosed-hotels een extra bedrag aan belasting is inbegrepen dat wij verplicht zijn in te houden en aan de belastingdienst aldaar af te dragen over bedragen die wij als vergoeding voor onze dienstverlening aanmerken.
  Afhankelijk van de Merchant Price Disclosed-accommodatie waar u verblijft, kan aan u tevens het volgende in rekening worden gebracht: (i) bepaalde verplichte, hotelspecifieke servicevergoedingen, zoals een resortvergoeding (met name bij resort-achtige bestemmingen, deze vergoeding bedraagt tussen $10 en $40 per dag), energietoeslagen, vergoeding voor bezorging van kranten, vergoeding voor een kluis op de kamer, toeristenbelasting of huishoudelijke kosten en/of (ii) bepaalde optionele, incidentele vergoedingen, zoals parkeerkosten, kosten van de minibar, telefoonkosten, roomservice, filmverhuur e.d. Deze kosten dienen, voor zover verschuldigd, bij het uitchecken rechtstreeks door u aan het hotel te worden voldaan. Bij het inchecken heeft u een creditcard of, als het hotel daarmee akkoord gaat, een bankpas nodig als zekerheid voor de voldoening van deze kosten en vergoedingen die u tijdens uw verblijf verschuldigd mocht worden. Wanneer u wilt weten of en zo ja welke kosten en vergoedingen van toepassing zijn, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het hotel.
  Opgemerkt wordt dat wij geen teruggave van Canadese Goods and Services Tax ("GST") kunnen regelen voor klanten die via onze service een Canadian Merchant Price Disclosed-hotel boeken.
 1. Name Your Own Price® -hotelboekingsservice
 1. Aanvullende beperkingen. Naast de beperkingen die hierboven voor de Merchant Price Disclosed-boekingsservice staan beschreven, gelden voor de Name Your Own Price® -boekingsservice van priceline.com de volgende aanvullende beperkingen:
 1. Voor alle hotelreserveringen geldt dat wijziging, annulering of restitutie niet mogelijk is. Reserveringen zijn niet overdraagbaar. Op het moment dat u een boeking verricht, wordt het getoonde bedrag afgeschreven via de door u gekozen betaalwijze, ongeacht of van de reservering gebruik wordt gemaakt. Voor ongebruikte reserveringen wordt geen creditnota verstrekt. Verrekening met toekomstige boekingen is niet mogelijk;
 1. Nadat via priceline.com een Boekingsaanvraag is gedaan, kan deze niet meer door u gewijzigd worden;
 1. Bij het inchecken dienen gasten een geldig legitimatiebewijs en een creditcard of, wanneer het hotel daarmee akkoord gaat, een bankpas te tonen die op hun naam is gesteld en waarvan de gegevens overeenkomen met de aan priceline.com verstrekte transactiegegevens (de vereiste kredietlimiet is per hotel verschillend). Het is mogelijk dat een bankpas niet geaccepteerd wordt.
  Deze beperkingen of een gedeelte daarvan kunnen door ons of door het betreffende hotel bij wijze van uitzondering op verzoek van de hotelgast worden opgeheven nadat de hotelkamer is geboekt. In verband met het opheffen van een of meer restricties kunnen wij naar eigen inzicht aanvullende verplichtingen en/of vergoedingen vaststellen. Een verzoek tot opheffing van bepaalde beperkingen wordt niet geaccepteerd of in behandeling genomen wanneer dit verzoek wordt ingediend voorafgaande aan of als onderdeel van een Boekingsaanvraag.
  U gaat ermee akkoord dat wanneer een hotel uw aanvraag heeft geaccepteerd, priceline.com de boeking zal bevestigen en het volledige bedrag van uw verblijf, inclusief verschuldigde Belastingen en Heffingen (zoals hierna beschreven), zoals dit bedrag voorafgaande aan uw aanvraag aan u bekend is gemaakt, via de door uw gekozen betaalwijze van uw rekening zal afschrijven. De door u genoemde prijs geldt per nacht en is exclusief de kosten die priceline.com bij u in rekening brengt wegens Belastingen en Heffingen.
 1. Kosten wegens belastingen en servicevergoedingen: Wij brengen voor uw hoteltransactie bemiddelingskosten in rekening ter voldoening van Belastingen en Heffingen. In deze kosten is een geschat bedrag inbegrepen ter dekking van het bedrag dat wij in verband met uw reservering aan het hotel betalen ter zake van de door het hotel verschuldigde belastingen, zoals omzet- en gebruiksbelasting, toeristenbelasting, kamerbelasting, accijnzen, BTW en/of andere vergelijkbare belastingen. Voor bepaalde bestemmingen zijn in het belastingbedrag tevens service- en andere vergoedingen van overheidswege inbegrepen die niet rechtstreeks aan de belastingdienst worden voldaan, maar wettelijk door het hotel moeten worden geïnd. Het aan het hotel in verband met uw reservering betaalde bedrag kan afwijken van het door ons ingeschatte bedrag dat wij in de door u te betalen kosten hebben opgenomen. Hetgeen van deze kosten wegens Belastingen en Heffingen resteert, geldt als vergoeding voor de door ons verleende diensten en ter dekking van de kosten van uw reservering, zoals de kosten van de klantenservice. De hoogte van de in rekening gebrachte kosten wegens Belastingen en Heffingen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bedrag dat wij aan het hotel betalen en de plaats van vestiging van het hotel. In deze kosten kan een winstbedrag zijn inbegrepen dat wij mogen houden.
  Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, zijn wij niet inhoudingsplichtig voor de belastingen. De hotels brengen als verkoper alle verschuldigde belastingen bij ons in rekening en wij maken deze bedragen rechtstreeks aan de verkoper over. Wij zijn geen medeverkoper van de verkoper bij wie wij de reisarrangementen van onze klanten boeken of reserveren. De verschuldigdheid van belastingen, de belastingtarieven en het soort belasting dat verschuldigd is, kunnen per bestemming sterk verschillen.
  Voor bepaalde rechtsgebieden geldt dat de door ons aan u in rekening gebrachte kosten wegens Belastingen en Heffingen voor transacties met aldaar gevestigde hotels een extra bedrag aan belasting is inbegrepen dat wij verplicht zijn in te houden en aan de belastingdienst aldaar af te dragen over bedragen die wij als vergoeding voor onze dienstverlening aanmerken.
  Afhankelijk van de accommodatie waar u verblijft, kan aan u tevens het volgende in rekening worden gebracht: (i) bepaalde verplichte, hotelspecifieke servicevergoedingen, zoals een resortvergoeding (met name bij resort-achtige bestemmingen, deze vergoeding bedraagt tussen $10 en $40 per dag), energietoeslagen, vergoeding voor bezorging van kranten, vergoeding voor een kluis op de kamer, toeristenbelasting of huishoudelijke kosten en/of (ii) bepaalde optionele, incidentele vergoedingen, zoals parkeerkosten, kosten van de minibar, telefoonkosten, roomservice, filmverhuur e.d. Deze kosten dienen, voor zover verschuldigd, bij het uitchecken rechtstreeks door u aan het hotel te worden voldaan. Bij het inchecken heeft u een creditcard of, als het hotel daarmee akkoord gaat, een bankpas nodig als zekerheid voor de voldoening van deze kosten and vergoedingen die u tijdens uw verblijf verschuldigd mocht worden. Wanneer u wilt weten of en zo ja welke kosten en vergoedingen van toepassing zijn, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het hotel.
  Opgemerkt wordt dat wij geen teruggave van Canadese Goods and Services Tax ("GST") kunnen regelen voor klanten die via onze service een hotel in Canada boeken.
 1. Hotelaccommodatie en speciale wensen: Voor alle Name Your Own Price® -hotelreserveringen geldt dat een tweepersoonskamer is gegarandeerd (een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden). Priceline.com verlangt van de aangesloten hotels dat zij niet-rokenkamers aanbieden. Niettemin geschiedt de toewijzing van kamers op basis van beschikbaarheid en naar eigen inzicht van het hotel. Wij kunnen niet garanderen dat u een niet-rokenkamer krijgt of dat de kamer een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden heeft. Wanneer u speciale wensen heeft (zoals een kamer waar u wel of niet mag roken, een specifieke kamer, extra bedden, voorkeur voor een bepaalde verdieping, nabijheid van lift, twee kamers met een tussendeur of een huisdier mee, e.d.), dient u nadat uw boeking is bevestigd het hotel te bellen en te informeren of aan deze speciale wensen kan worden voldaan nadat u heeft geboekt. Aangezien Priceline.com niet weet welk hotel overeenkomt met uw aanbieding van Name Your Own Price® voordat u de aanbieding accepteert en Priceline.com geen invloed uitoefent op welke kamer u door het hotel krijgt toegewezen, kan Priceline.com vóór uw boeking niet voorzien in de speciale wensen en niet garanderen dat aan speciale wensen kan worden voldaan. Restitutie, annulering of wijziging van een hotelreservering is niet mogelijk wanneer de reden daarvan is dat het hotel niet aan een bepaalde speciale wens heeft voldaan (of kan voldoen).
 1. Voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking: Wanneer u voorzieningen nodig heeft in verband met een lichamelijke beperking (b.v. een kamer die voor rolstoelgebruikers toegankelijk is of een assistentiedier), dient u telefonisch contact met het hotel op te nemen en te informeren of deze voorzieningen beschikbaar zijn. Neem contact op met de klantenservice van Priceline wanneer er niet kan worden voldaan aan de voorzieningen die u nodig heeft in verband met uw beperking. Aangezien Priceline.com niet weet welk hotel overeenkomt met uw aanbieding van Name Your Own Price® voordat u de aanbieding accepteert en Priceline.com geen invloed uitoefent op welke kamer u door het hotel krijgt toegewezen, kan Priceline.com vóór uw boeking niet voorzien in uw voorzieningen in verband met een lichamelijke beperking.
 1. Sterrenclassificatiesysteem hotels (Name Your Own Price®): Wanneer u gebruikmaakt van onze Name Your Own Price® -boekingsservice, reserveert Priceline.com voor u een kamer in accommodatie met ten minste het aantal door u gewenste sterren. Opgemerkt wordt dat het mogelijk is dat het door ons voor u geboekte hotel deel uitmaakt van een Resort, dat alsdan ten minste voldoet aan de minimumeisen die bij de sterrencategorie hoort waarom u oorspronkelijk heeft verzocht.
 1. Gemiddelde consumentenprijs: De door ons aan u opgegeven "gemiddelde consumentenprijs" betreft het gemiddelde van de laagste prijzen die de bij ons aangesloten hotels voor of om en nabij de door u gekozen reisdatum aan de consument aanbieden, volgens de informatie die deze hotels aan ons hebben verstrekt. Deze prijzen zijn gebaseerd op het door u gewenste kwaliteitsniveau en de door u gekozen stad en buurt. Deze prijzen gelden voor reserveringen via onze disclosed hotel service, dan wel waren ten tijde van de boeking van toepassing. Het betreft derhalve niet de prijzen die aangeboden worden aan leden van bepaalde organisaties (zoals de AAA, AARP e.d.), voor de overheid geldende prijzen of prijzen die specifiek met bedrijven zijn afgesproken e.d. Hoewel we deze gegevens regelmatig controleren, staan wij niet in voor de juistheid of volledigheid van de gehanteerde of aangeleverde gegevens. Voorts kunnen wij niet garanderen dat er een kamer beschikbaar is in of onder de door ons opgegeven prijsklasse. Deze prijsklassen worden uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en betreffen niet de werkelijke prijzen. Alle op deze Site vermelde informatie over hotelprijzen kan zonder bericht vooraf worden gewijzigd.
 1. “Agency"-hotelboekingsservice

Priceline is niet de wederpartij van de “Agency”-boekingsservice van Priceline.com en schrijft geen bedragen van uw rekening af. Uw creditcard zal voor deze transacties worden gebruikt als garantie voor de reservering, waarvan u op de hoogte zal worden gesteld in het “Belangrijke informatie”- gedeelte van uw contractpagina. Ook stelt het “Belangrijke informatie”- gedeelte u op de hoogte van het feit dat het hotel u rechtstreeks de kosten voor de kamer en belastingen in rekening brengt. U wordt een “Totaal geschatte kosten”-regel op uw contractpagina verschaft met een schatting van het bedrag dat het hotel u in rekening zal brengen en of dit bedrag inclusief of exclusief belastingen is. Daarnaast worden bepaalde “Agency”-hotelaanbiedingen aangeduid als “Pay When You StaySM" of "Book Now, Pay LaterSM“. Deze aanbiedingen zijn een “Agency”-boekingsservice die priceline.com biedt via haar Nederlandse dochteronderneming Booking.com B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Via de “Agency”-boekingsservice bieden priceline.com en/of Booking.com B.V. (indien van toepassing) een onlineplatform waarop hotels (en andere aanbieders van tijdelijke accommodatie) kamers kunnen aanbieden en bezoekers van de website reserveringen kunnen doen. Wanneer u via de “Agency"-boekingsservice reserveert, gaat u een rechtstreekse (juridisch bindende) contractsverhouding aan met het hotel waar u boekt. Vanaf het moment waarop u via de “Agency""-boekingsservice een reservering verricht, treden priceline.com en/of Booking.com B.V. (indien van toepassing) uitsluitend nog als tussenpersonen op tussen u en het hotel, waarbij zij de gegevens van uw reservering aan het betreffende hotel doorgeven en u per e-mail voor en namens het hotel een boekingsbevestiging sturen.

De informatie die wij via onze “Agency"-boekingsservice aanbieden, is gebaseerd op informatie die wij van het hotel hebben ontvangen. De hotels hebben daartoe toegang tot een platform, zodat zij zelf volledig verantwoordelijk zijn voor het actualiseren van alle prijzen en beschikbaarheid en voor alle andere informatie die op onze website wordt vermeld. Hoewel wij bij het aanbieden van onze service redelijke zorgvuldigheid betrachten, controleren wij niet of alle informatie juist en volledig is en kunnen wij dit dan ook niet garanderen. Voorts aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor (kennelijke of typografische) fouten, voor storingen (als gevolg van het (tijdelijk en/of gedeeltelijk) uit de lucht zijn van onze website, herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan of upgrades van onze website e.d.), dan wel voor onjuiste, misleidende of onware informatie of het niet verstrekken van informatie. De hotels zelf blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie en beschrijvingen (inclusief prijzen en beschikbaarheid) die worden gepubliceerd. Het aanbieden van hotels via onze “Agency"-boekingsservice betekent niet dat wij deze hotels (of de kwaliteit, het serviceniveau of de sterrencategorie daarvan) speciaal aanbevelen of sponsoren.

 1. Kosten wegens belastingen en servicevergoedingen: Wij brengen u geen kosten in rekening wanneer u een transactie voor een “Agency”-reservering verricht. De kosten worden rechtstreeks door het hotel in rekening gebracht. Tenzij nadrukkelijk vermeld, zijn belastingen en servicekosten niet inbegrepen in uw kamertarief en worden er naast de vermelde “Totaal geschatte kosten” onder andere de volgende verschuldigde belastingen in rekening gebracht: omzet- en gebruiksbelasting, toeristenbelasting, kamerbelasting, accijnzen, BTW en/of andere vergelijkbare belastingen. Alle prijzen van hotels die via de “Pay When You StaySM"/"Book Now, Pay LaterSM"-service zijn geboekt, gelden per kamer voor uw gehele verblijf en zijn inclusief BTW en alle overige belastingen, tenzij anderszins vermeld.
  Soms zijn gunstiger prijzen beschikbaar voor een specifiek verblijf in een hotel, op deze tarieven van het hotel zelf kunnen echter beperkingen of voorwaarden van toepassing zijn, zoals voor annuleringen en restitutie. Geadviseerd wordt om de prijzen en de beschrijving van de kamers zorgvuldig door te lezen voordat u een boeking verricht.
 1. Creditcard: De hotels die via de “Agency"-hotelboekingservice worden geboekt, hebben de gegevens van uw creditcard of bankpas nodig om de reservering te kunnen garanderen. Dit betekent dat wij de gegevens van uw creditcard of bankpas rechtstreeks aan het door u geboekte hotel zullen doorgeven, waarbij wij mogelijk vooraf uw creditcardgegevens controleren (autoriseren).
  Voor bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen waarbij vermeld wordt dat een aanbetaling moet worden gedaan (dit staat onder Belangrijke Informatie op uw contractpagina), is het mogelijk dat uw creditcard reeds bij reservering en bevestiging van de boeking door het hotel wordt geautoriseerd dan wel dit bedrag via uw creditcard wordt afgeschreven. Geadviseerd wordt om de informatie over de kamers zorgvuldig door te lezen voordat u een boeking verricht.
 1. Annulering: U gaat akkoord met het annulerings- en no show-beleid van het hotel, alsmede met de aanvullende (leverings)voorwaarden die op uw reservering of tijdens uw verblijf in het hotel van toepassing mochten zijn, zoals voor bepaalde door het hotel aangeboden diensten en/of producten (de leveringsvoorwaarden van een hotel kunnen bij het betreffende hotel worden opgevraagd). Het algemene annulerings- en no show-beleid van de hotels die geboekt kunnen worden, kunt u vinden op de hotelinformatiepagina’s op onze website en wordt ook tijdens de reserveringsprocedure en in de bevestigings-e-mail vermeld. Opgemerkt wordt dat bij bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen waarbij vooraf een aanbetaling aan het hotel moet worden gedaan (dit staat onder Belangrijke Informatie op uw contractpagina), annulering of wijziging niet mogelijk is. Geadviseerd wordt om de informatie over de kamers zorgvuldig door te lezen voordat u een boeking verricht.
  Ingeval u de reservering wilt herzien, aanpassen of annuleren, volg dan de instructies in de bevestigings-e-mail. Opgemerkt wordt dat conform het annulerings- en no show-beleid van het betreffende hotel annuleringskosten aan u in rekening kunnen worden gebracht. Geadviseerd wordt om het annulerings- en no show-beleid van het betreffende hotel zorgvuldig door te lezen voordat u via de “Agency"-hotelboekingservice boekt.
 1. Beperkingen ten aanzien van autoverhuur
 1. Algemeen

Op de verhuur van auto’s via deze Site zijn de standaard huurcontracten van de autoverhuurbedrijven toepassing. Het huurcontract moet worden ingevuld wanneer u de auto komt ophalen.

De "Totale kosten" die u verschuldigd bent voor het gebruik van de Name Your Own Price® -autoverhuurservice worden altijd aan u doorgeven voordat u een Boekingsaanvraag doet.

 1. Kosten wegens belastingen en servicevergoedingen

In verband met de huur van een auto via Name Your Own Price® brengen wij naast de door u genoemde prijs bemiddelingskosten in rekening wegens Belastingen en Heffingen (dit bedrag verschijnt altijd op het scherm voordat u met de boeking verdergaat). Ook deze kosten worden via de door u gekozen betaalwijze afgeschreven. In deze kosten is een geschat bedrag inbegrepen ter dekking van het bedrag dat wij in verband met uw reservering aan het autoverhuurbedrijf betalen ter zake van de door het autoverhuurbedrijf verschuldigde belastingen, heffingen en toeslagen, zoals omzet- en gebruiksbelasting, accijnzen, BTW, luchthaven- of facilitaire belastingen, toeslagen of vergoedingen en/of andere vergelijkbare belastingen, heffingen en toeslagen. Het bedrag van deze kosten wordt door ons voldoende geacht om het door ons aan het autoverhuurbedrijf verschuldigde bedrag te betalen, maar kan meer of minder zijn dan het bedrag dat wij in verband met uw reservering daadwerkelijk aan het autoverhuurbedrijf wegens belastingen, heffingen en toeslagen betalen. Hetgeen van deze kosten wegens Belastingen en Heffingen resteert, geldt als vergoeding voor de door ons verleende diensten en ter dekking van de kosten van uw reservering, zoals de kosten van de klantenservice en aanvullende vergoedingen. De hoogte van de in rekening gebrachte kosten wegens Belastingen en Heffingen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bedrag dat u aan priceline.com betaalt en de locatie waar u de auto bij het autoverhuurbedrijf ophaalt.

Aangezien wij niet de verkoper zijn, zijn wij niet inhoudingsplichtig voor de belastingen. De autoverhuurbedrijven brengen als verkoper alle verschuldigde belastingen bij ons in rekening en wij maken deze bedragen rechtstreeks aan de verkoper over. Wij zijn geen medeverkoper van de verkoper bij wie wij de reisarrangementen van onze klanten boeken. De verschuldigdheid van belastingen, de belastingtarieven en het soort belasting dat verschuldigd is, kunnen per bestemming sterk verschillen.

Wanneer u een auto huurt via onze price-disclosed service (dus niet via "Name Your Own Price® "), geven wij u een overzicht van de geschatte belastingen, heffingen en toeslagen die op uw transactie van toepassing zijn. Deze belastingen, heffingen en toeslagen worden niet door ons in rekening gebracht, maar door het autoverhuurbedrijf op het moment dat u de auto huurt.

 1. Name Your Own Price® -autoverhuurservice

Aanvullende beperkingen. Voor de verhuur van auto’s via onze Name Your Own Price® -boekingsservice gelden daarnaast de volgende beperkingen:

 1. Wanneer priceline.com een autoverhuurbedrijf vindt dat bereid is uw Boekingsvraag te accepteren, worden de totale kosten van de verhuurtransactie, inclusief de verschuldigde Belastingen en Heffingen (zie hierboven), onmiddellijk door priceline.com via de door u opgegeven betaalwijze afgeschreven;
 2. Voor auto’s die via priceline.com gehuurd worden, geldt dat wijziging of restitutie niet mogelijk is. Boekingen zijn niet overdraagbaar;
 3. Wanneer de auto op de aangegeven locatie wordt opgehaald, dienen een geldig rijbewijs EN een creditcard of, wanneer het autoverhuurbedrijf daarmee akkoord gaat, een bankpas te worden getoond, waarvan de gegevens overeenkomen met de aan priceline.com verstrekte transactiegegevens;
 4. Wanneer u de auto ophaalt, heeft u een creditcard of, als het autoverhuurbedrijf daarmee akkoord gaat, een bankpas nodig om eventuele extra kosten te voldoen (zoals verzekering, kinderzitje, benzine e.d.). Het is mogelijk dat een bankpas niet geaccepteerd wordt;
 5. Priceline.com biedt GEEN verzekeringen aan voor autoverhuur. De huurder dient zelf te bepalen of zijn eigen verzekering voldoende dekking biedt. De bij priceline.com aangesloten autoverhuurbedrijven bieden in het algemeen diverse, op zichzelf staande verzekeringsopties aan met uiteenlopende dekking, waaruit de huurder kan kiezen op het moment dat hij de auto ophaalt;
 6. Alle autoverhuurcontracten zijn inclusief “Time & Mileage" ("T&M") en alle daarover verschuldigde Belastingen, Heffingen en Toeslagen ("TFS"), op basis van de huurperiode en het tijdstip waarop de auto opgehaald en teruggebracht wordt; en
 7. Bij het huren van een auto via priceline.com kan geen gebruik worden gemaakt van een express-service of van kortingsregelingen (frequent flyer-punten, frequent rental-punten e.d.).

Deze beperkingen of een gedeelte daarvan kunnen door ons bij wijze van uitzondering op verzoek van de huurder worden opgeheven nadat de auto is geboekt. In verband met het opheffen van een of meer restricties kunnen wij naar eigen inzicht aanvullende verplichtingen en/of vergoedingen vaststellen. Een verzoek tot opheffing van bepaalde beperkingen wordt niet geaccepteerd of in behandeling genomen wanneer dit verzoek wordt ingediend voorafgaande aan of als onderdeel van een Boekingsaanvraag via priceline.com.

 1. Beperkingen ten aanzien van vakantiearrangementen
 1. Algemeen
  Voor de diverse reisonderdelen van uw vakantiearrangement gelden de volgende beperkingen:
  Annulering vakantiearrangement/wijziging reisschema Het annuleringsbeleid verschilt per reisonderdeel van uw vakantiearrangement. Het voor een individuele boeking geldende annuleringsbeleid wordt voorafgaande aan de boeking vermeld op de website onder “Belangrijke Informatie". Wanneer annulering of wijziging mogelijk is, kan de luchtvaartmaatschappij, het hotel of het autoverhuurbedrijf annuleringskosten of een boete in rekening brengen.
 1. Vliegreizen: Wijziging, annulering of restitutie van vliegtickets van Negotiator Flight van Priceline is niet mogelijk. Deze tickets zijn niet overdraagbaar.
 1. Vliegreizen voor de consument: Voor wijzigingen in uw reisschema kan de luchtvaartmaatschappij, wanneer dit binnen het betreffende tariefsegment mogelijk is, gewoonlijk tussen $100,00 en $250,00 aan kosten per ticket in rekening brengen, afhankelijk van de markt, de vervoerder en de betreffende tariefregel. Bovendien brengt Priceline voor elke wijziging in uw reisschema $30,00 per ticket in rekening aan wijzigings-/annuleringskosten. Voor ongebruikte vliegtickets wordt geen creditnota verstrekt. Verrekening met toekomstige boekingen is niet mogelijk.
 1. Hotels: Voor Value Rate-hotelboekingen via priceline geldt dat wijziging, annulering of restitutie niet mogelijk is. Deze boekingen zijn niet overdraagbaar.
  Het annuleringbeleid voor alle andere kamertypes is per hotel verschillend. Wanneer u het kamertype selecteert, wordt tegelijk het annuleringsbeleid vermeld. Het annuleringsbeleid staat tevens op de website onder “Belangrijke Informatie".
  Wanneer u vertraging heeft of niet op de geboekte datum bij uw hotel kunt inchecken, dient u contact op te nemen met het hotel om dit door te geven. Wanneer u niet op de datum van uw reservering bij het hotel incheckt, kan het resterende gedeelte van uw reservering geannuleerd worden.
 1. Huurauto: Wanneer u korting krijgt op de verhuur van een auto in verband met een via priceline geboekt vakantiearrangement, is wijziging, annulering of restitutie niet mogelijk. Deze boekingen zijn niet overdraagbaar.
 1. Beperkingen ten aanzien van vluchtonderdelen
 1. Algemeen: Op de vliegtickets die via deze Site worden geboekt, zijn de vervoersvoorwaarden en -reglementen van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. Tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij geldt de door de luchtvaartmaatschappij gehanteerde vervoersovereenkomst, voor zover deze aan de passagier wordt verstrekt. Luchtvaartmaatschappijen behouden zich te allen tijde het recht voor om vluchttijden en -schema’s aan te passen - als gevolg van een gewijzigd vluchtschema kan uw reisschema buiten de contractuele afspraken vallen.
 1. Het niet gebruiken van vluchtonderdelen: U gaat ermee akkoord dat u geen ticket(s) koopt met onderdelen waarvan u geen gebruik maakt, zoals zogenoemde "point-beyond"-, "hidden-city"- of "back-to-back" tickets. U gaat er voorts mee akkoord dat u geen retourvlucht boekt wanneer u van plan bent om slechts in één richting te reizen. U bent ermee bekend dat deze tickets doorgaans door luchtvaartmaatschappijen verboden zijn. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat uw ticket door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt. U verbindt zich de Betrokken Partijen te vrijwaren tegen aanspraken van een luchtvaartmaatschappij op vergoeding van het verschil tussen de volledige prijs van uw werkelijke reisschema en de waarde van het door u gekochte ticket.
 1. Belastingen en Heffingen die in de arrangementsprijs zijn inbegrepen: In de reissom die voor uw vakantiearrangement via uw creditcard of bankpas wordt afgeschreven, is een bedrag aan kosten inbegrepen wegens Belastingen en Heffingen. De Belastingen en Heffingen van overheidswege ter zake van de vliegreis binnen uw vakantiearrangement zijn in de arrangementsprijs inbegrepen en worden aan de luchtvaartmaatschappij afgedragen. Wanneer u klikt op "Belastingen en Heffingen" vindt u een nadere beschrijving van deze kosten. Zoals hierna vermeld kan er bij internationale vluchten toeristenbelasting in rekening worden gebracht die niet in uw tarief is inbegrepen of apart op uw eindoverzicht staat vermeld.
 1. Frequent Traveler-punten:< Het is mogelijk dat frequent traveler-punten upgrades, vouchers en andere kortingen of incentive-regelingen niet geldig zijn voor de vliegticketservice van priceline.com.
 1. Kosten die niet in de arrangementsprijs zijn inbegrepen:
  De volgende kosten zijn niet in de arrangementsprijs inbegrepen:
  Kosten toezending papieren tickets: Wanneer in verband met uw reisschema papieren tickets moeten worden toegezonden, wordt $24,95 aan verzend- en administratieve kosten in rekening gebracht. Ingeval uw tickets omgeboekt worden of niet afgeleverd kunnen worden en derhalve retour worden ontvangen, wordt eveneens $24,95 aan administratieve kosten in rekening gebracht. NB: Deze kosten verschijnen, voor zover verschuldigd, vóór aanschaf in het contract op uw scherm. Deze kosten zijn niet in de arrangementsprijs inbegrepen.
  Bagagekosten: Het is mogelijk dat u op de luchthaven een extra vergoeding dient te betalen wanneer u bepaalde, door de luchtvaartmaatschappij vastgestelde limieten overschrijdt, zoals het aantal stuks bagage of het toegestane gewicht. Sommige luchtvaartmaatschappijen kennen helemaal geen gratis bagagevervoer.
  Toeristenbelasting: Wanneer u internationaal reist, brengen sommige landen of vliegvelden kosten in rekening om het land binnen te komen of te verlaten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de totaalprijs van het ticket of de belastingen en heffingen die op onze website worden vermeld voor de aankoop. Voor vertrek kunt u meer informatie vinden over de toeristenbelasting van een specifiek land op www.travel.state.gov
 1. Vliegticket van partner priceline als onderdeel van uw vakantiearrangement: Daarnaast gelden voor vliegtickets die als onderdeel van uw vakantiearrangement via een partner van priceline zijn geboekt, de volgende beperkingen:
  1. Voor alle reizen geldt dat uitsluitend retourtickets worden geboekt. Ongeplande stopovers en “open-jaw"-reizen (waarbij u van een andere plaats vertrekt dan waar u bent aangekomen) zijn niet toegestaan. Wanneer u van een bepaalde vlucht binnen uw reservering geen gebruik maakt, wordt de rest van uw reisschema door de luchtvaartmaatschappij geannuleerd;
  2. Frequent Flyer-punten en upgrades zijn niet toegestaan. Het is niet mogelijk om stand-by te staan of anderszins Frequent Flyer-punten te gebruiken.
  3. Alle tickets zijn Economy class.
 1. Beperkingen ten aanzien van hotelonderdeel
 1. Algemeen: Op hotelboekingen via de Vacation Package-service van priceline.com zijn de gepubliceerde voorwaarden van het betreffende hotel van toepassing.
 1. Inchecken: Bij het inchecken dienen gasten een geldig identiteitsbewijs te overhandigen of, als het hotel daarmee akkoord gaat, een bankpas op hun naam die overeenkomt met de transactiegegevens verstrekt aan priceline.com (de vereiste beschikbare krediethoeveelheid zal per hotel verschillen). Bankpassen hoeven niet te worden geaccepteerd.
 1. Tweepersoonskamer: Voor alle hotelreserveringen geldt dat een tweepersoonskamer is gegarandeerd (een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden).
 1. Late aankomst en niet kunnen inchecken voor eerste nacht: Hoewel u telefonisch contact met Priceline dient op te nemen wanneer u een annuleerbare reservering vóór uw verblijf wilt annuleren, dient u contact op te nemen met het hotel en door te geven wanneer u vertraging heeft op de incheckdatum of niet op de geboekte datum bij uw hotel kunt inchecken. Wanneer u niet op de datum van uw reservering bij het hotel incheckt en u het hotel hiervan niet in kennis heeft gesteld, kan het resterende gedeelte van uw reservering worden geannuleerd en vindt mogelijk geen restitutie plaats, een en ander afhankelijk van de door het hotel gehanteerde voorwaarden.
 1. Voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking: Wanneer u voorzieningen nodig heeft in verband met een lichamelijke beperking (b.v. een kamer die voor rolstoelgebruikers toegankelijk is of een assistentiedier), dient u telefonisch contact met het hotel op te nemen en te informeren of deze voorzieningen beschikbaar zijn. Neem contact op met de klantenservice van Priceline wanneer er niet kan worden voldaan aan de voorzieningen die u nodig heeft in verband met uw beperking.
 1. Hotelaccomodatie en speciale wensen: Het hangt af van de hotelboekingsservice van Priceline.com waar u gebruik van maakt, of u de mogelijkheid heeft om het kamertype en nummer en het type bedden te kiezen. Kamers worden toegewezen op basis van beschikbaarheid en naar eigen inzicht van het hotel. We kunnen geen niet-rokenkamers garanderen. Wanneer u speciale wensen heeft (zoals een kamer waar u wel of niet mag roken, een specifieke kamer, extra bedden, voorkeur voor een bepaalde verdieping, nabijheid van lift, twee kamers met een tussendeur of een huisdier mee, e.d), dient u nadat u heeft geboekt telefonisch contact op te nemen met het hotel en te informeren of er kan worden voldaan aan deze speciale wensen. Aangezien Priceline.com geen invloed uitoefent op welke kamer u krijgt toegewezen, kan Priceline.com vóór uw boeking niet in de speciale wensen voorzien en kunnen wij niet garanderen dat er aan deze wensen zal worden voldaan.
 1. Minimumleeftijd 21 jaar: De gast wiens naam op de reservering staat vermeld, dient minimaal 21 jaar te zijn om bij het hotel te kunnen inchecken.
 1. Frequent Traveler-punten: Het is mogelijk dat frequent traveler-punten, upgrades, vouchers en andere kortingen of incentive-regelingen niet geldig zijn voor de hotelservice van priceline.com.
 1. Sterrenclassificatiesysteem hotels (algemeen): De door priceline.com gehanteerde sterrenclassificatie geldt ter informatie. Zoals ook bij andere bekende hotelclassificatiesystemen het geval is, kijkt priceline.com bij het beoordelen van de kwaliteit van de deelnemende hotels onder meer naar factoren als voorzieningenniveau, faciliteiten, reputatie, merknaam, andere classificatiesystemen, feedback van hotelgasten e.d. bij het toekennen van een ster. Priceline.com onderwerpt de deelnemende hotels aan een zorgvuldige inspectie. Onze informatie wordt periodiek bijgewerkt, zodat de door ons toegekende beoordelingen actueel blijven. Onze classificatiesystemen kunnen soms afwijken van andere classificatiesystemen waarmee u wellicht bekend bent. Wij garanderen niet dat het door ons gehanteerde sterrenclassificatiesysteem gelijkwaardig is aan of overeenkomt met andere sterrenclassificaties. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de beoordeling van een hotel al dan niet met voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 1. Kosten wegens Belastingen en Heffingen: In de reissom die voor uw vakantiearrangement via uw creditcard of bankpas wordt afgeschreven, is een bedrag aan kosten inbegrepen wegens Belastingen en Heffingen. In deze kosten is een geschat bedrag inbegrepen ter dekking van het bedrag dat wij in verband met uw reservering aan het hotel betalen ter zake van de door het hotel verschuldigde belastingen, zoals omzet- en gebruiksbelasting, toeristenbelasting, kamerbelasting, accijnzen, BTW en/of andere vergelijkbare belastingen. Voor bepaalde bestemmingen zijn in het belastingbedrag tevens service- en andere vergoedingen van overheidswege inbegrepen die niet rechtstreeks aan de belastingdienst worden voldaan, maar wettelijk door het hotel moeten worden geïnd. Het aan het hotel in verband met uw reservering betaalde bedrag kan afwijken van het door ons ingeschatte bedrag dat wij in de door u te betalen kosten hebben opgenomen.
  Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, zijn wij niet inhoudingsplichtig voor de belastingen. De hotels brengen als verkoper alle verschuldigde belastingen bij ons in rekening en wij maken deze bedragen rechtstreeks aan de verkoper over. Wij zijn geen medeverkoper van de verkoper bij wie wij de reisarrangementen van onze klanten boeken of reserveren. De verschuldigdheid van belastingen, de belastingtarieven en het soort belasting dat verschuldigd is, kunnen per bestemming sterk verschillen. Wij brengen voor het bemiddelen bij uw vakantiearrangement geen kosten in rekening.
  Voor bepaalde rechtsgebieden geldt dat de door ons aan u in rekening gebrachte kosten wegens Belastingen en Heffingen voor transacties met aldaar gevestigde hotels een extra bedrag aan belasting is inbegrepen dat wij verplicht zijn in te houden en aan de belastingdienst aldaar af te dragen over bedragen die wij als vergoeding voor onze dienstverlening aanmerken.
  Afhankelijk van de plaats en de accommodatie waar u verblijft, kan aan u tevens het volgende in rekening worden gebracht: i) bepaalde verplichte, hotelspecifieke servicevergoedingen, zoals een resortvergoeding (met name bij resort-achtige bestemmingen, deze vergoeding bedraagt tussen $10 en $40 per dag), energietoeslagen, vergoeding voor bezorging van kranten, vergoeding voor een kluis op de kamer, toeristenbelasting of huishoudelijke kosten en/of (ii) bepaalde optionele, incidentele vergoedingen, zoals parkeerkosten, kosten van de minibar, telefoonkosten, roomservice, filmverhuur e.d. Deze kosten dienen, voor zover verschuldigd, bij het uitchecken rechtstreeks door u aan het hotel te worden voldaan. Bij het inchecken heeft u een creditcard of, als het hotel daarmee akkoord gaat, een bankpas nodig als zekerheid voor de voldoening van deze en andere kosten en vergoedingen die u tijdens uw verblijf verschuldigd mocht worden. Wanneer u wilt weten of en zo ja welke kosten en vergoedingen van toepassing zijn, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het hotel.
 1. Beperkingen ten aanzien van autoverhuuronderdeel
 1. Algemeen: Op de verhuur van auto’s via deze Site zijn de standaard huurcontracten van de autoverhuurbedrijven toepassing. Het huurcontract moet worden ingevuld wanneer u de auto komt ophalen.
 1. Kosten wegens Belastingen en Heffingen: Bij een vakantiearrangement met autohuur is in de kosten wegens Belastingen en Heffingen een geschat bedrag inbegrepen ter dekking van de door het autoverhuurbedrijf verschuldigde belastingen, heffingen en toeslagen, zoals omzet- en gebruiksbelasting, accijnzen, BTW, luchthaven- of facilitaire belastingen, toeslagen of vergoedingen en/of andere vergelijkbare belastingen, heffingen en toeslagen. De hoogte van de kosten wegens Belastingen en Heffingen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bedrag dat u aan Priceline betaalt en de locatie waar u de auto bij het autoverhuurbedrijf ophaalt.
  Aangezien wij niet de verkoper zijn, zijn wij niet inhoudingsplichtig voor de belastingen. De autoverhuurbedrijven brengen als verkoper alle verschuldigde belastingen bij ons in rekening en wij maken deze bedragen rechtstreeks aan de verkoper over. Wij zijn geen medeverkoper van de verkoper bij wie wij de reisarrangementen van onze klanten boeken of reserveren. De verschuldigdheid van belastingen, de belastingtarieven en het soort belasting dat verschuldigd is, kunnen per bestemming sterk verschillen.
 1. Cruises

Priceline biedt cruises aan in samenwerking met World Travel Holdings, Inc. ("WTH"). Wanneer u een cruise boekt, zijn daarop de voorwaarden van WTH van toepassing. Klik hier voor de voorwaarden van WTH.

 1. Reisverzekering

Reisverzekeringen op onze site worden aangeboden in samenwerking met Allianz Global Assistance, een 100%-dochteronderneming van Aon Corporation. Wanneer u in verband met een van onze reisproducten een reisverzekering afsluit, zijn daarop de voorwaarden van Allianz Global Assistance van toepassing. Klik hier voor de reisverzekeringsvoorwaarden.

 1. Beperkingen ten aanzien van excursies en attracties

Op de door Priceline aan u (“U") verstrekte voucher ("Voucher") voor een attractie of aanbod (“attractie") van een onafhankelijke aanbieder (“Attractie-exploitant") zijn de volgende beperkingen ("excursie- en attractiebeperkingen") van toepassing. U bent minimaal 18 jaar en u mag een bindend contract aangaan. U bent bevoegd om namens de in de Voucher genoemde persoon op te treden, zodat de onderhavige excursie- en attractiebeperkingen voor die persoon bindend zijn. Acceptatie of gebruik van een Voucher betekent dat u en de in de Voucher genoemde persoon met de onderhavige excursie- en attractiebeperkingen akkoord gaan.

 1. Wanneer de door Priceline uitgeven Voucher aan de Attractie-exploitant wordt getoond, heeft de in de Voucher genoemde persoon het recht om van de in de Voucher genoemde attractie gebruik te maken, zulks met inachtneming van deze excursie- en attractievoorwaarden. Alvorens de Voucher te accepteren, controleert de Attractie-exploitant de identiteit van de in de Voucher genoemde persoon en kan hij verlangen dat die persoon zijn handtekening zet. De in de Voucher genoemde persoon is verplicht om de Attractie-exploitant een van overheidswege uitgegeven legitimatiebewijs met foto te laten zien. De toegang tot de attractie wordt geweigerd wanneer geen Voucher en legitimatiebewijs met foto aan de Attractie-exploitant worden getoond.
 2. De Voucher is slechts geldig op de in de Voucher genoemde data en loopt af op de laatst vermelde datum. De Voucher kan niet buiten de in de Voucher vermelde data worden ingewisseld.
 3. Zodra de Voucher door Priceline is afgegeven, wordt het totaalbedrag onmiddellijk via uw creditcard afgeschreven. In dit totaalbedrag zijn alle Belastingen en Heffingen inbegrepen. Tenzij anderszins vermeld zijn fooien en incidentele kosten, zoals parkeergeld en eten en drinken, niet inbegrepen.
 4. De Voucher kan uitsluitend worden ingewisseld door de in de Voucher genoemde persoon. De Voucher heeft geen geldwaarde en kan geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen.
 5. De uitgifte van een Voucher door Priceline is definitief. Na afgifte van de Voucher door Priceline is geen restitutie, creditnota, omwisseling of annulering mogelijk. Net als bij contant geld het geval is, kan een beschadigde, verlorengegane of gestolen Voucher niet opnieuw gedrukt en uitgegeven of gerestitueerd worden. De Voucher kan slechts één keer worden ingewisseld en zulks uitsluitend door de Attractie-exploitant. Bij de aankoop van een Voucher dient u te bevestigen dat de gegevens in de Voucher juist zijn.
 6. Een Attractie is niet altijd geschikt voor alle leeftijden of voor mensen met een bepaalde medische aandoening. Op het gebruik van een Attractie kunnen instructies, regels en reglementen (hierna gezamenlijk: "Attractiereglement") van de Attractie-exploitant van toepassing zijn. Ingeval van schending van het Attractiereglement kan de toegang tot de Attractie worden geweigerd, dan wel de betreffende persoon van de Attractie worden verwijderd. Ook kunnen andere beperkingen en voorwaarden van toepassing zijn. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met de Attractie-exploitant.
 7. Priceline is niet verantwoordelijk voor technische, druk-, typografische of andere fouten in de omschrijving, afbeeldingen, beschikbaarheid of prijzen van een Attractie. In de beschikbaarheid van een Attractie en de gedane prijsopgaven kunnen zonder bericht vooraf wijzigingen worden aangebracht totdat de Voucher is verstrekt. De op de Voucher vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij anderszins vermeld.
 8. In de beschikbaarheid van een Attractie kunnen zich wijzigingen voordoen nadat de Voucher is verstrekt. Wanneer Priceline vooraf van een belangrijke wijziging in de beschikbaarheid van een Attractie in kennis is gesteld, zal Priceline zich redelijkerwijze inspannen om dit aan u door te geven. Ingeval de Attractie door de Attractie-exploitant uitgesteld of geannuleerd wordt of op een ander tijdstip wordt gepland, dient u onmiddellijk met Priceline contact op te nemen.
 9. Priceline behoudt zich het recht voor om deze excursie- en attractiebeperkingen naar eigen inzicht aan te passen of te wijzigen. Behoudens voor zover in de vorige zin anders is bepaald, zijn wijzigingen of aanpassingen van of uitzonderingen op deze excursie- en attractiebeperkingen uitsluitend bindend voor Priceline wanneer deze op schrift zijn gesteld en door een bevoegde functionaris van Priceline zijn ondertekend.
 10. De Attractie-exploitant opereert onafhankelijk van een attractie-consolidator. De attractie-consolidator opereert onafhankelijk van Priceline. De Attractie-exploitant en de attractie-consolidator, alsmede hun eigenaren, exploitanten, leveranciers en werknemers, zijn geen dealers of vertegenwoordigers van Priceline uit welken hoofde dan ook en zijn niet bevoegd om namens Priceline op te treden dan wel voor Priceline bindende verplichtingen aan te gaan of toezeggingen te doen. Uitsluitend de Attractie-exploitant en diens eigenaren, exploitanten, leveranciers en werknemers zijn verantwoordelijk voor het gebruik en het functioneren van Attractie, alsmede voor alle handelingen of gebeurtenissen die voor, tijdens, ter plaatse van of na de Attractie plaatsvinden.
 11. U BENT ERMEE BEKEND DAT HET GEBRUIK OF HET GENOT VAN DE ATTRACTIE GEVAAR KAN OPLEVEREN EN RISICO’S MET ZICH MEEBRENGT. VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN GELDT DAT LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBANDHOUDENDE MET HET GEBRUIK EN HET FUNCTIONEREN VAN DE ATTRACTIE, ALSMEDE ALLE HANDELINGEN EN GEBEURTENISSEN VOOR, TIJDENS, TER PLAATSE VAN EN NA DE ATTRACTIE, VOLLEDIG VOOR RISICO KOMEN VAN UZELF EN VAN DE IN DE VOUCHER GENOEMDE PERSOON.
 12. VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS PRICELINE NIET AANSPRAKELIJK VOOR LETSEL OF OVERLIJDEN EN VOOR VERLORENGEGANE, GESTOLEN, BESCHADIGDE OF VERNIELDE EIGENDOMMEN, EN AANVAARDT PRICELINE OOK OVERIGENS GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBANDHOUDENDE MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN DE ATTRACTIE EN MET ALLE HANDELINGEN EN GEBEURTENISSEN VOOR, TIJDENS, TER PLAATSE VAN OF NA DE ATTRACTIE.
 13. Deze excursie- en attractiebeperkingen vormen de gehele en uitsluitende afspraak tussen partijen en treden in de plaats van alle eerdere (mondelinge dan wel schriftelijke) afspraken en overeenkomsten ter zake van het voorwerp daarvan. Wanneer Priceline verzuimt een of meer rechten uit te oefenen, betekent dit niet dat zij daarmee afstand doet of afziet van het vorderen van nakoming op een later tijdstip. Uw verplichtingen ten aanzien van nakoming op een later tijdstip blijven onverminderd van kracht.
 1. Gegevens van reisaanbieders

Voor inwoners van Californië:

Priceline.com verkoopt reisproducten in de Amerikaanse staat Californië (CST 2040530-50). De inschrijving als aanbieder van reisproducten betekent niet dat daarmee goedkeuring is verkregen van de staat Californië.

Priceline.com is niet aangesloten bij het California Travel Consumer Restitution Fund.

Ingevolge het recht van Californië zijn bepaalde aanbieders van reisproducten verplicht om een “trust account" aan te houden of garantie te stellen. Priceline.com heeft een bankgarantie van Merchants Bonding Company ten bedrage van $10.000.

Voor inwoners van Florida:

Priceline.com is in de Amerikaanse staat Florida ingeschreven als aanbieder van reisproducten. Registratienr. ST-32150.

Voor inwoners van Washington:

Priceline.com is in de Amerikaanse staat Washington ingeschreven als aanbieder van reisproducten. Registratienr. 601.875.582.

Voor inwoners van Nevada:

Priceline.com is in de Amerikaanse staat Nevada ingeschreven als aanbieder van reisproducten. Registratienr. 2002-0570.

Voor inwoners van Alaska:

Priceline.com is in de Amerikaanse staat Alaska ingeschreven als aanbieder van reisproducten. Registratienr. 280316.

Voor inwoners van Ohio:

Priceline.com is in de Amerikaanse staat Ohio ingeschreven als aanbieder van reisproducten. Registratienr. 8889077.

Voor inwoners van Iowa:

Priceline.com is in de Amerikaanse staat Iowa ingeschreven als aanbieder van reisproducten. Registratienr. 624.

Voor inwoners van Hawaii:

Priceline.com is in de Amerikaanse staat Hawaii ingeschreven als aanbieder van reisproducten. TAR 5946.

Sluit venster